رویدادهای شرکت فارماشیمی​​​​​​​

مطالعات بالینی در خصوص کارایی و ایمنی داروی سیتاگلیپتین

  مقاله شماره 1: بررسی ایمنی قلبی عروقی داروی سیتاگلیپتین در بیماران دیابت نوع 2 مقاله شماره 2: متاآنالیزی با عنوان سیتاگلیپتین درمانی در بیماری نوع 2 مقاله شماره 3: متاآنالیزی با عنوان تاثیرات مقایسه ای سیتاگلیپتین و متفورمین در بیماران دیابت نوع 2 مقاله شماره 4: متاآنالیزی با گردآوری 30 کارآزمایی بالینی پیرامون ریسک بروز اسهال در بیماران دیابت نوع 2 مقاله شماره 5: بررسی تاثیر داروی سیتاگلیپتین بر روی پروفایل چربی بیماران دیابت …
بیشتر