​​مدیران شرکت داروسازی فارماشیمی


دکتر رضا کیخا
مدیرعامل و عضو هیات مدیره​​​​​​​

مهندس بهمن جوهری
​​​​​​​مدیر کارخانه

دکتر امیر محمدپور
​​​​​​​ قائم مقام مدیرعامل ​​​​​​​
نایب رئیس هیات مدیره


دکتر حمیدرضا صنایع
معاون توسعه بازار

مجید محمدی 
معاون مالی و اداری 

 مهندس محمود رضایی
مدیر حراست 

دکتر امیرحسین حسینی کمال 
​​​​​​​مسئول فنی 

مهندس شهاپ پاشا زانوس
​​​​​​​مدیر فنی و مهندسی 

مهندس مهسا زارع
​​​​​​​مدیر بازرگانی 

مهندس معصومه اکبری 
​​​​​​​مدیر طرح و برنامه 

دکتر سمیه بهمئی
​​​​​​​مدیر توسعه و تحقیق

دکتر الناز کریمی 
​​​​​​​مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت

بهزاد خدام رضایی 
​​​​​​​سرپرست مدیریت مالی 

محمد سقرجوقی فراهانی
​​​​​​​مدیر منابع انسانی و پشیتبانی

مهندس مهزیار شفقت
سرپرست مدیریت فروش و صادرا​​​​​​​ت


سید حسن موسوی 
مدیر حسابرسی داخلی 

دکتر سمیه بهمئی
​​​​​​​مدیر توسعه و تحقیق

​​زهرا وجدانی 
مدیر حقوقی و امور قرادادها

دکتر سمیه بهمئی
​​​​​​​مدیر توسعه و تحقیق

محمد حسینی 
​​​​​​​سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبار 

دکتر الناز کریمی 
​​​​​​​مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت

دکتر الناز کریمی 
​​​​​​​مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت

سبد خرید