​​مدیران شرکت داروسازی فارماشیمی

دکتر الناز کریمی 
​​​​​​​مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت

دکتر الناز کریمی 
​​​​​​​مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت

سبد خرید