جلسه اعضا هئیت مدیره شرکت فارماشیمی با مدیر عامل بیمه سلامت

جلسه اعضا هئیت مدیره شرکت داروسازی فارماشیمی با مدیر عامل سازمان بیمه سلامت برگزار شد