جلسه همکاری استراتژیک مدیران فارماشیمی و شرکت اکتورکو

طی جلسه‌ای استراتژیک با حضور سرکار خانم دکتر نراقی مدیرعامل شرکت اکتورکو و جناب آقای مهندس گودرزی مدیرعامل فارماشیمی، برنامه عملیاتی همکاری دو شرکت تدوین و مورد توافق قرار گرفت.