قرص ترامادول 100 - Tramadol

یک داروی ضد درد اپیویید است که برای تسکین دردهای متوسط تا شدید تجویز می شود و برای ترک اعتیاد مصرف می گردد


Tramadol

Narcotic-like pain reliever