قرص استامینوفن کدئین - Acetaminophen/codeine

برای تسکین درد های خفیف تا نسبتا شدید

یک مسکن تب بر که در کاهش درد و تب موثر است و کدئین یک مسکن مخدر که برای کاهش دردهای متوسط تا شدید کاربرد دارد


Acetaminophen/codeine

Relief of mild to moderately severe pain