پویش دوشنبه های ورزش و کار در فارماشیمی

 

پویش دوشنبه های ورزش و کار در فارماشیمی با حضور جمعی از پرسنل پر انرژی شرکت از تاریخ  ۱۸آذرماه۱۳۹۸ با موفقیت آغاز شد.