برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه

دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) باهدف آموزش استقرار این استاندارد در محل کارخانه فارماشیمی با حضور مهندس فرشید درستی از شرکت TÜV Nord  ایران برگزار گردید.