بازدید دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

 همزمان با روز دانشجو جمعی از دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر از داروسازی فارماشیمی بازدید کردند و با واحد های مختلف آن آشنا شدند.