شرکت مدیریت سرمایه 
​​​​​​​بیمه سلامت ایرانیان


شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی براساس تبصره (2) ماده (7) قانون بیمه همگانی مصوب 1373/8/17 و بند (ح) ماده  (7) اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی در تاریخ 1378/11/25 تحت شماره 159692 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران در قالب شرکت با مسئولیت محدود به ثبت رسیده و در تاریخ 1379/5/29 به شرکت سهامی خاص با همین عنوان تغییر یافته است . شرکت یکی از زیر مجموعه های سازمان بیمه سلامت ایران بوده و هدف از تشکیل آن انجام سرمایه گذاری به منظور کسب سود و حفظ ارزش وجوه و ذخایر می باشد . نام شرکت در سال 1397 به  " شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان " تغییر یافته است .​​​​​​​

سبد خرید