اسناد مناقصه و مزایده 

- روش و شرایط مناقصه های نوبت سوم - اسفند ماه 

دریافت فایل

- مناقصه عمومی خط شربت

دریافت فایل
دریافت فایل

- مناقصه عمومی اتاق تمیز

سبد خرید