پماد زینک اکساید - Zinc oxide topical

حفاظت از پوست در برابر اشعه ماورای بنفش (UV)

درمان آسیبهای پوستی، اثرات قابض روی پوست و بهبود التهاب پوستی


It is used to treat diaper rash, minor burns, severely chapped skin, or other minor skin irritations