قرص لوزافارم 25 - Losartan

در درمان فشارخون بالا به تنهایی یا همراه با سایر داروهای پایین آورنده فشارخون تجویز می شود


Losartan

Angiotensin II receptor antagonists that keeps blood vessels from narrowing, which lowers blood pressure and improves blood flow. Losartan is used to treat hypertension