کرم کلیندانال 2 درصد (کلیندامایسین)

درمان بیماریهای  باکتریایی واژن شامل: هموفیلوس واژینایتیس گاردنلا واژینایتیس، کورینوباکتریوم واژینایتیس و دیگر عفونتهای بی هوازی واژینال