دکتر علیرضا طلائی بعنوان مدیرعامل شرکت داروسازی فارماشیمی منصوب شد

طی حکمی از سوی ریاست سازمان بیمه سلامت، دکتر علیرضا طلایی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی فارماشیمی منصوب شد، دکتر طلایی پیش از این معاونت عملیات داروسازی فارماشیمی، مدیرعامل داروسازی زاگرس فارمد و مدیر کارخانه های پارس دارو، روز دارو و دنیای بهداشت و مدیر تولید شرکت داروسازی اکسیر را در رزومه خود دارد.