واحد تضمین کیفیت​​​​​​​

تضمین کیفیت به عنوان رکن اصلی مدیریت کیفیت، تمامی راهکار ها و تدابیری که بر روی کیفیت یک محصول اثرگذار هستند  را پوشش می دهد. علاوه بر این، محافظت از کسب و کار و حفظ کیفیت محصول، فرایندی سیستماتیک برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های موجود را پایه ریزی نموده و در راستای ب​​​​​​​رآوردن نیازها و الزامات، دائما آن را توسعه داده است.
در شرکت داروسازی فارماشیمی زیربنای اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع، تعهد مدیریت ارشد به امورکیفی و برقراری آن در تمامی سطوح مجموعه، بوده است. واحد تضمین کیفیت شرکت داروسازی فارماشیمی، بر طراحی و اجرای صحیح سیستم کیفیت دارویی که در برگیرنده ی شرایط بهینه ساخت (GMP) و مدیریت ریسک های کیفی (QRM) است در تمامی زوایای سازمان نظارت داشته و تضمین می نماید که فرایند های تولید در طول چرخه ی حیاط به درستی مدیریت شده و شرایط بهینه ساخت لحاظ می گردد.
بازرسی از فرایند های تولید، آزمایشگاه و انبارها به صورت دوره ای ، معتبرسازی و احراز کیفیت دستگاه ها و فرایند های مرتبط با تولید محصولات، کنترل تغییرات، برگزاری دوره های آموزشی، حضور مستمر در دوره های آموزشی برون سازمانی ، تدوین و جمع آوری مستندات با هدف تکمیل و بروزرسانی مربوط به تضمین کیفیت دارویی، کالیبراسیون کلیه تجهیزات تولید، آزمایشگاه و انبار، پیاده سازی سیستم مدیریت کیفی امور QRM و کنترل انحراف ها از اهم وظایف تضمین کیفیت در شرکت داروسازی فارماشیمی است.​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​

تضمین کیفیت