واحد منابع انسانی و پشتیبانی

اهمیت واحد منابع انسانی بیش از نمودارهای سازمانی می‌باشد. موجودیت آن‌ها براساس منابع انسانی و دانش شکل می‌گیرد. باوجود این مدیریت منابع انسانی برای سازمان‌ها به‌مثابه کارکردی حیاتی تلقی می‌شود. زیرا مؤلفه اصلی شکل‌دهنده سازمان‌ها مردم‌اند و مدیریت اثربخش آن‌ها وظیفه اصلی واحد منابع انسانی است.
 
فعالیت‌ها و نقش هادر دو بخش: 
الف) وظایف مدیریتی اعم از برنامه‌ریزی- سازمان‌دهی- هدایت و کنترل. 
 ب) وظایف عملیاتی اعم از استخدام نیرو- بهبود و پرورش نیروی انسانی- جبران خدمات- روابط کارکنان- نگهداری کارکنان- جدا شدن کارکنان از سازمان تشکیل‌شده‌اند.
 
چهار هدف عمده واحد منابع انسانی
1- جذب کارجویان شایسته
2 - نگهداری کارکنان مطلوب
3 - ایجاد انگیزه برای کارکنان
​​​​​​​4 - یاری‌دادن به کارکنان برای رشد و شکوفا کردن استعدادهایشان می‌باشد.

سبد خرید