معاونت عملیات

معاونت عملیات این مجموعه شامل واحدهای مختلف تولید و فنی مهندسی با به‌کارگیری افراد متخصص و باتجربه و تجهیزات مناسب با نیازهای شرکت، تمام تلاش خود را در جهت تولید باکیفیت بکار گرفته و معتقد است در آنچه تولیدمی کنیم احساس مسئولیت داریم که همواره مصرف‌کننده را عزیزان خود می‌پنداریم که همین‌گونه نیز هستند و نیز معتقدیم کیفیت را پایانی نیست.

سبد خرید