واحد مالی​​​​​​​

واحد مالی هر شرکت نقش مهمی در پایداری آن سیستم دارد. در این راستا پرسنل جوان و متخصص واحد مالی شرکت فارماشیمی با آگاهی کامل درزمینهٔ های مختلف امور مالی، با هماهنگی و کنترل فعالیت‌های شرکت در چارچوب ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب می‌کوشد تا وظایف محوله و درون‌سازمانی خود را به نحو احسن به انجام برساند.

​​​​​​​این واحد ضمن نظارت بر هزینه‌های مختلف واحدها، منابع مالی را جهت اجرای کامل بودجه، تأمین می‌کند. از دیگر وظایف این واحد تهیه و ارائه گزارشات مالی به سهامداران وادارات دولتی است​​​​​​​.

سبد خرید