واحد رگولاتوری​​​​​​​

وظایف واحد مسئول فنی شامل 2 بخش به شرح ذیل تعریف میگردد:

​​​​​​​الف) وظایف در برابر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :

  • نظارت بر تهیه تاریخچه هر بچ (batch record) شامل کلیه اطلاعات تولید و نتایج کنترل کیفی محصولات جهت آزاد سازی هر بچ محصول برای تحویل به پخش یا صادرات

  •  اقدام به موقع برای تمدیدو اصلاح پروانه ساخت محصولات جاری طبق ضوابط GMP  و CTD

  • ارائه گزارش بازرسی های دوره ای کارشناسان اداره کل نظارت بر امور دارو

 ب) وظایف در واحد تولیدی :

  • نظارت بر واحد های  تولید، سفارشات، کنترل کیفیت،  HSE،  انبارها، R&D و همچنین تهیه و نگهداری سوابق و گزارشات

سبد خرید