واحد تحقیقات

از جمله واحدهای استراتژیک شرکت بوده که به تحقق و عملیاتی نمودن پروژه هایی در زمینه های متفاوت دارویی از جمله فرمولاسیون داروهای جدید به منظور ارتقاء سبد محصولات، تامین نیاز و نقطه نظرات مشتری، بهینه سازی محصولات فعلی با هدف ارتقای کیفیت محصولات و طراحی و تکوین روشهای آنالیز دارویی جهت ارزیابی فرمولاسیونهای دارویی و گرداوری مستندات مطابق استاندارد دارویی موجود  میپردازد.

​​​​​​​تمام مراحل پیشبرد  یک فرمولاسیون دارویی، از مرحله پیش فرمولاسیون تا تولید بچ آزمایشی و صنعتی و معتبرسازی روش های ساخت و آزمایش که در نهایت به تدوین پرونده دارویی CTD منجر می شود، در داخل شرکت انجام می گیرد.
​​​​​​​