ارزش های سازمانی

  • حفظ کرامت انسانی
  • مشتری مداری و درک نیازهای جامعه
  • صداقت و تعهد در کار
  • ضابطه مندی و فرایند محوری در کار
  • انجام کار بصورت گروهی
  • تولید با کیفیت و نوآوری در سبد محصولات
  • بکارگیری و آموزش افراد مستعد و متخصص
  • مصرف بهینه از منابع و انرژی
  • محافظت از محیط زیست و حفظ سلامت کارکنان
  • تطابق و تعامل با سازمان‌ها و ارگان‌های نظارتی​​​​​​​
سبد خرید