شیاف دیکلوفناک 100 - Diclofenac

دیکلوفناک در کاهش درد و التهاب ناشی از بیمارهای روماتیسمی شامل آرتریت جوانان و دیگر اختلالات عضلانی - اسکلتی، دردهای پس از جراحی و نیز نقرس حاد استفاده می شود