کپسول فارماپین - Pharmapain

برای درد های خفیف تا متوسط مانند سردرد، دردهای عصبی، ماهیچه ای، مفصلی دندان درد، دیس منوره و با اثرکمتری در دردهای بعد از عمل جراحی، ضد تب و تسکین دردهای آرتریت روماتوئید و استوارتریت استفاده می گردد