ژل پیروکسی فارم 0.5 درصد - Piroxicam Gel

تسکین موضعی درد عضلات و مفاصل در بیماریهای مانند: استئوارتریت، ضایعات و کشیدگی تاندون و پیچ خوردن مفاصل


Piroxicam Gel

Piroxicam is used to reduce pain, swelling, and joint stiffness from arthritis