کپسول آیروفول - Irofol Capsules

برای پیشگیری و یا درمان کم خونی فقرآهن و یا کمبود فولیک اسید در دوران بارداری مورد استفاده قرار میگیرد.


ANTIANEMIC PREPARATIONS

Iron in combination with folic acid

  • نظرات