پودر سوربیتول - Sorbitol Powder

سوربیتول به عنوان ملین هیپراسموتیک در درمان کوتاه مدت یبوست مصرف می شود


Sorbitol Powder

Osmotic laxative used to treat constipation