قرص دیفنوکسیلات - Diphenoxylate and Atropine

به صورت کمکی در درمان علامتی اسهال های مزمن و حاد (به خصوص اسهال های ویروسی) و همچنین کولیت اولسرز خفیف و مزمن مصرف می شود


Diphenoxylate and Atropine

This medication is used to treat diarrhea. It helps to decrease the number and frequency of bowel movements