مدیران فارماشیمی

دکتر علیرضا طلایی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

دکتر لیلا یاوری
​​​​​​​مسئول فنی

سید حسن موسوی
رئیس حسابرسی داخلی

زهرا وجدانی
مدیر حقوقی و امور
​​​​​​​ قراردادها

محمود رضایی
مدیر حراست

مهندس سید روزبه کراری
مدیر برنامه ریزی تولید و انبارها

مریم مرادی
مدیر فروش و صادرات


مدیر تولید

مهندس محمدحسین شهمرادی
مدیر فنی و مهندسی


مدیر مالی


مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

دکتر نگار حکیم زاده
مدیر تحقیقات

دکتر تارا محمدپور
​​​​​​​مدیر تضمین کیفیت

دکتر مهرآفرین باقرزاده
مدیر کنترل کیفیت

مهسا زارع
سرپرست مدیریت بازرگانی

امیرحسین اردلانی
رئیس دفتر مدیرعامل