ماموریت

جهانی شدن را از طریق تولید محصولات نوآورانه با کیفیت سلامت محور و بکارگیری سرمایه های انسانی متخصص، محقق می کنیم.

چشم انداز

فروش با کیفیت و ورود به باشگاه 200 میلیاردی ها تا سال 1400 از طریق مشارکت با شرکت های مطرح دنیا