واحد مالی​​​​​​​

واحد مالی هر شرکت نقش مهمی در پایداری آن سیستم دارد. در این راستا پرسنل جوان و متخصص واحد مالی شرکت فارماشیمی با آگاهی کامل درزمینهٔ های مختلف امور مالی، با هماهنگی و کنترل فعالیت‌های شرکت در چارچوب ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب می‌کوشد تا وظایف محوله و درون‌سازمانی خود را به نحو احسن به انجام برساند. این واحد ضمن نظارت بر هزینه‌های مختلف واحدها، منابع مالی را جهت اجرای کامل بودجه، تأمین می‌کند. از دیگر وظایف این واحد تهیه و ارائه گزارشات مالی به سهامداران وادارات دولتی است​​​​​​​.