واحد برنامه ریزی​​​​​​​

واحد برنامه‌ریزی در راستای تحقق و پیاده‌سازی اهداف سازمان در جهت دستیابی به حداکثر بهره‌وری، نقش کلیدی ایفا می‌کند. محدوده فعالیت واحد برنامه‌ریزی از دریافت سفارش مشتری تا تحویل محصول نهایی به مشتری را دربر می‌گیرد. مسئولیت اصلی این واحد در سه حوزه برنامه‌ریزی تولید، کنترل تولید و کنترل سفارشات، با بکارگیری دانش روز مهندسی صنایع، توسط مهندسان دقیق و با انگیزه به این شرح صورت می پذیرد:
برنامه ریزی تولید: به معنای پیش‌بینی و فراهم کردن به موقع مجموعه عوامل مورد نیاز از قبیل نیروی انسانی، ماشین آلات، مواد، ابزار و تسهیلات برای ساخت محصولات منطبق با نیاز بازار مصرف است. بکارگیری روش های نوین زمان سنجی و درنظرگیری زمان‌های عملیات، آماده‌سازی و بازرسی در انطباق هرچه بیشتر برنامه و عملکرد تولید تأثیر به سزایی دارد.
کنترل تولید: عبارت است از تنظیم، تعدیل و هماهنگ کردن کلیه فعالیت ها و واحدهای سازمانی  به نحوی که برنامه پیش بینی شده با حد مطلوب کارایی تحقق یابد.
کنترل سفارشات: با ایجاد سیستم کنترل موجودی و تعیین نقطه سفارش با درنظرگیری موجودی اطمینان،خرید کالا جهت تولید محصولات مورد نیاز را امکانپذیر می سازد؛ به گونه ای که تولید بدون توقف انجام شود و از طرفی فضای انبارها نیز بصورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد.